keskiviikko 26. elokuuta 2015

Kissat ja lainsäädäntö: omatoimiulkoileva kissa

Kissaihmisten keskuudessa käydään aina aika-ajoin keskustelua, koskien kissan valvomatonta ulkoilua, sen hyväksyttävyyttä ja laillisuutta.

Sen lisäksi, että aihe jakaa ihmiset kahtia heidän omien arvomaailmojensa ja eettisten näkemystensä perusteella, käytetään hajanaista lainsäädäntöä katsantokannasta riippuen argumenttina sekä kissan valvomattoman ulkoilun puolesta, että vastaan.

Keskustelijat lähtevät harvoin penkomaan pintaa syvemmältä, mitä laeissa, säädöksissä ja asetuksissa kissojen valvomattomasta ulkoilusta sanotaan. Sinänsä tämä on ymmärrettävää, sillä kissan ulkoilua koskevat pykälät ovat hajallaan eri lakien joukossa, eikä mitään selkeää ja yksinkertaista "kissalainsäädäntöä" ole olemassa.

Niinpä päätin tarttua toimeen ja listata tähän yhteen ja samaan tekstiin, mitä Suomen laki ja muut sitovat sopimukset ja määräykset asiasta oikein sanovat.

Koen oikeudekseni tässä yhteydessä myös kommentoida lakipykäliä oman arvomaailmani mukaisesti, vaikka yleisesti tiedostettu ongelma onkin, että kissan ulkoilua määrittävät lakipykälät ovat ympäripyöreitä ja täten myös erittäin tulkinnanvaraisia. Riippuu siis aivan lain tulkitsijasta, koetaanko kissan valvomaton ulkoilu sen nojalla laittomaksi vai ei. Tarkoitukseni ei olekaan tässä nyt yrittää saada ketään olemaan itseni kanssa samaa mieltä asiasta, vaan ainoastaan tarjota mahdollisuus perehtyä siihen mitä laki todella sanoo, ettei kenenkään tarvitse jatkossa tässä asiayhteydessä vedota lainsäädäntöön "mutu-tuntumalta".

Korostan kuitenkin, että en ole lainoppinut enkä juristi, vaan kaikki henkilökohtaiset kommenttini ovat maallikon tulkintoja, eivät siis mitään eksaktia tietoa. Halusin kuitenkin pelkän lakitekstin sijaan lisätä keskustelunavaukseksi myös omia kommenttejani ja toivonkin että tästä syntyisi monipuolista ja asiallista keskustelua aihealueen ympärillä.Kaksi kissaa ulkona
Metsästyslaki 28.6.1993/615


75 § (14.6.2002/516)
Metsästyslain säännösten rikkominen

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta

7) jättää heitteille tai hylkää kissan vastoin 85 §:n säännöstä, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, metsästyslain säännösten rikkomisesta sakkoon.

85 §
Huolenpito kissasta

Kotieläimeksi otetun kissan heitteillejättö ja hylkääminen on kielletty.

***

Mitä on kissan heitteillejättäminen? Siihen ei metsästyslaki ota kantaa, vaan sanoo ainoastaan sen olevan kiellettyä. Onko se heitteillejättämistä, että kissa ei ole omistajansa välittömän valvonnan alla, jolloin voidaan kokea kissan esimerkiksi naapureille aiheuttamat vahingot tai sen pyydystämät rauhoitetut linnut kissan tarkoituksellisesta heitteillejätöstä koituvina laittomuuksina?

Onko kissa silloin jätetty heitteille, jos sillä on koti johon mennä, jossa sitä ruokitaan ja sen perustarpeista huolehditaan? Entä siitäkin huolimatta, että omistajaa voi tällöin olla vaikea vastuuttaa lemmikkieläimensä aiheuttamista vahingoista tai lemmikkieläimelle itselleen aiheutuneesta kärsimyksestä?


Itsestäänselvää on, että koditon kissa on lainvastaisesti heitteillejätetty ja hylätty, mutta onko asia todellisuudessa näin yksinkertainen ja mustavalkoinen, vai voidaanko kissan hoito kokea laiminlyödyksi myös silloin, kun se päästetään ulkoilemaan omatoimisesti, jolloin se voi aiheuttaa vaaraa ja vahinkoa sekä ympäristölleen, että itselleen?


Kissa ulkoilee


Järjestyslaki 27.6.2003/612


4 luku
Eläimet

14 §
Koirakuri

Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden säilymiseksi koiran omistajan tai haltijan on:

2) pidettävä huolta siitä, ettei koira pääse kytkemättömänä kuntopolulle tai muulle sen kaltaiselle juoksuradalle eikä lainkaan yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikaksi varatulle alueelle, toriaikana torille taikka yleiseen käyttöön kunnostetulle ladulle tai urheilukentälle, jollei se ole erikseen sallittua; (19.12.2003/1195)

Mitä 1 momentin 2 kohdassa säädetään, koskee myös kissaa. Mitä 1 momentin 1 ja 2 kohdassa säädetään, koskee myös hevosta sekä soveltuvin osin muuta koti- tai lemmikkieläintä.


***


Järjestyslaki sensijaan on melko yksiselitteinen, koskien kissan valvomatonta ulkoilua taajamassa. Vaikka se ei suoranaisesti kiellä kissan omatoimiulkoilua, se asettaa sille kuitenkin sen verran tiukat rajoitukset, että käytännössä lain noudattaminen tarkoittaa sitä, ettei kissa yksinkertaisesti voi ulkoilla valvomatta taajama-alueella.

Omatoimisesti, eli ilman ihmisen välitöntä läsnäoloa ulkoilevat kissat eivät tunne tai tunnusta ihmisen määrittelemiä torien, kuntopolkujen tai lasten leikkipaikkojen rajoja, joten omistaja ei koskaan voi olla varma missä omatoimiulkoileva kissansa ulkoilee ja mihin se tekee tarpeensa. Täten järjestyslain 100 % noudattaminen ja kissan valvomaton taajamaulkoilu on mahdoton yhtälö.

Kissa nurmikolla

Lemmikkieläinten suojelua koskeva eurooppalainen yleissopimus


I LUKU
Yleiset määräykset

1 artikla
Määritelmät

1. Lemmikkieläin tarkoittaa mitä tahansa eläintä, jota ihminen pitää tai joka on tarkoitettu ihmisen pidettäväksi erityisesti hänen taloudessaan omaksi iloksi ja seuraksi.

5. Heitteillä oleva eläin tarkoittaa joko koditonta lemmikkieläintä tai sellaista lemmikkieläintä, joka on omistajansa tai haltijansa kotipiirin rajojen ulkopuolella, eikä kenenkään muun omistajan tai haltijan hallinnassa tai suorassa valvonnassa.


3 artikla
Eläinten hyvinvoinnin perusperiaatteet

2. Lemmikkieläintä ei saa jättää heitteille.

4 artikla
Eläinten pito

1. Henkilö, joka pitää lemmikkieläintä tai joka on suostunut siitä huolehtimaan, on vastuussa sen terveydestä ja hyvinvoinnista.


***Suomi on asetuksella voimaansaattanut, eli toisinsanoen sitoutunut noudattamaan Euroopan neuvoston laatimaa lemmikkieläinten suojelua koskevaa yleissopimusta, jossa kansallisen metsästyslain puutteelliseksi jättämä heitteillejätön käsite täsmentyy. Lisäksi asetuksessa metsästyslain tavoin kielletään eläimen heitteillejättö.

Asetuksen mukaan kodittomien lemmikkieläinten lisäksi myös omistajansa tai haltijansa kotipiirin rajojen ulkopuolella ilman valvontaa liikkuva lemmikkieläin on heitteillejätetty. Tämä on kissojen ulkoilua koskevan lainsäädännön ainoa kohta, joka ei mielestäni jätä mitään tulkinnanvaraa, vaan on yksiselitteinen heitteillejätön määritelmässään.

Asetuksen mukaan lemmikkieläimen omistaja tai haltija on vastuussa eläimen terveydestä ja hyvinvoinnista. Omatoimisesti ulkoilevien kissojen kanssa tämä vastuu ei välttämättä aukottomasti toteudu, valvomattomasta ulkoilusta koituvien kissan terveyteen ja hyvinvointiin kohdistuvien uhkien takia.

Valtioneuvoston asetus koirien, kissojen ja muiden pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten suojelusta


17 §
Kissan kytkeminen tietylle paikalle

Kissaa ei saa pitää paikalleen kytkettynä muutoin kuin tilapäisesti ja lyhytaikaisesti. Tällöin kissan on oltava jatkuvassa valvonnassa.


***


Koin tarpeelliseksi ottaa tämän pykälän tarkastelun alle siksi, että se putkahtelee kissan ulkoilua koskevissa keskusteluissa jatkuvasti esille. Useimmiten sillä pyritään puolustamaan valvomatonta ulkoilua, perustella sen laillisuutta ja osoittaa kissan valjasulkoilu laittomaksi.

Tässä huomataan ehkä kaikista konkreettisimmin näiden lakipykälien tulkinnanvaraisuus, sillä itse en taas näe tässä mitään valjasulkoilun kieltämiseen viittaavaa.

Koirien pitäminen juoksulangassa, eli narun päässä pihalla on paikoin yleinen käytäntö ja myös lain mukaan sallittua. Kissa taas kiipeilevänä ja hyppivänä eläimenä on juoksulangassa ollessaan huomattavasti koiraa alttiimpi sotkeutumaan naruunsa tai pahimmassa tapauksessa kuristumaan siihen.

Näenkin tämän pykälän siis ensisijaisesti kannanottona siihen, ettei kissaa saa kytkeä paikalleen, eli järjestää sen jatkuvaa ja säännöllistä ulkoilua juoksulankamenetelmällä, jossa kissa on kytketty vaijeriin, seinään tai muuhun kiinteään elementtiin vailla ihmisen välitöntä läsnäoloa.

Valvottua hihnaulkoilua se ei sensijaan kiellä, eikä ota siihen oikeastaan mitään kantaa.

Kissa nurmikolla


Kissan ulkoilua koskeva lainsäädäntö ei ole yksiselitteinen, eikä yhden yksittäisen lakipykälän perusteella voi tehdä mitään johtopäätöksiä siitä, onko kissan valvomaton ulkoilu laillista vai ei. Siksi koenkin tärkeänä, että jatkossa asiasta keskusteltaessa ja lakipykälillä argumentoidessa otettaisiin huomioon kaikki asiasta säätävät pykälät kokonaisuudessaan, eikä poimittaisi yksittäisiä ympäripyöreitä pykäliä ja käytettäisi niitä aseina oman agendan puolesta.

Jossain läheisemmässä tai kaukaisemmassa tulevaisuudessa häämöttävä eläinsuojelulain kokonaisuudistus tuonee muutoksia, tarkennuksia ja täsmennyksiä myös kissan pitoon liittyviin lakipykäliin, mutta näillä mennään siihen asti, että tämä uudistus ehkä mahdollisesti joskus nytkähtää byrokratian portaissa eteenpäin.

Kuvat: ARI K. // Kuvien kissat ovat allekirjoittaneen ja hänen lähipiirinsä valvotustiulkoilevia hanimussukoita

Lähteet:

Lemmikkieläinten suojelua koskeva eurooppalainen yleissopimus - FINLEX

Metsästyslaki - FINLEX

Valtioneuvoston asetus koirien, kissojen ja muiden pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten suojelusta - FINLEX

Järjestyslaki - FINLEX

4 kommenttia:

 1. Hienoa että olet jaksanut kaivaa lakeja esiin. Tämä on mielestäni "loputon suo" niin kauan kun tarkkoja lakeja ei ole. Jotkut pitävät edelleen kissaa täysin lainsuojattomana. Olenkin miettinyt ,että karannutta koiraa ei varmasti kukaan ensimmäisenä ole ampumassa, mutta kissa saattaa sellaisen kohtalon kokea. Itselläni kaksi kissaa, kaupunkilaissisäkissoja.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kiitos. :)

   Juuri näin.

   Se on sitten oma lainsäädännöllinen ongelmansa (johon voisinkin pureutua lähiaikoina ihan erikseen), miten villiintynyt kissa määritellään. Minun ja monen muun henkilön mielestä villiintyneen kissan määritelmä lain tasolla on puutteellinen ja mahdollistaa kesyn lemmikkikissankin välittömän lopetuksen villiintyneisyyteen vedoten.

   Mutta tosiaan, tämä onkin sitten jo ihan oman blogipostauksen arvoinen aihe, joten palaan asiaan pidemmän kaavan mukaan omassa kirjoituksessaan myöhemmin tällä viikolla. :)

   Poista
 2. Kiitos hyvästä ja tarpeellisesta kirjoituksesta!
  Laitan tämän jakoon myös Kisu ry:n Elämää Kisun ensikodissa-blogin (http://kisuensikoti.blogspot.fi) Facebook-sivulla. :)

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kiitos ja kiva jos tästä kirjoituksesta on laajempaakin hyötyä. :) Saa siis jakaa niin paljon kuin sielu sietää.

   Poista

Kommentointi ja keskustelu ovat erittäin tervetulleita! Peräänkuulutan keskustelun asiallista tasoa, asiattomat kommentit poistetaan.

Kiitos! :)